Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Hint yağındaki OH grupları üzerinden boya bağlayıcılarıyla hidrojen bağları kurma yatkınlığında olan bu katkılar, boyaya tiksotropik bir yapı kazandırırlar. Boya üretimi sırasındaki yüksek sıcaklıklara hassas olmaları, zayıf yanlarını oluşturur.
Yaş boyanın uygulanmasının ardından istenen kuruma düzeyine erişilme süresi kuruma süresi, kuruma zamanı olarak anılır. İstenen kuruma düzeyine bağlı olarak bir organik kaplama için toz kuruması süresi, dokunma kuruması süresi, montaj kuruması süresi, istif kuruması süresi ve kimyasal kuruma süresi gibi farklı kuruma sürelerinden söz edilebilir.
İzosiyanat fonksiyonlu reçinelerin nemle girdikleri tepkime sonucunda poliüre bileşikleri oluşmasına karşın, bu bağlayıcıları içeren kaplamalara, yaygın bir yanlış adlandırmayla “Nemle sertleşen poliüretan kaplamalar” denilmektedir.
Bu boya üretim yaklaşımında, geniş bir bağlayıcı uyuşurluğuna sahip bir reçine, ortak dispersiyon reçinesi olarak seçilir ve bu reçine içinde, çeşitli pigmentler ayrı ayrı ezilerek istenen ezme inceliğine getirilir. Daha sonra, istenen bir boya rengi bu pastalar kullanılarak renk eşlemesi yapılır ve uygun hesaplamalarla miktarları belirlenen diğer girdilerle boyanın alt ilavesi yapılır. Bu yaklaşımın başlıca üstünlükleri, uyuşur reçine kullanarak çeşitli ürün grupları için kullanılabilen ortak pastalar yapıp değirmenler başta olmak üzere üretim aracı kapasitelerinin ve stok alanlarının daha iyi optimize edilmesi ve hızlı üretim yapılabilmesidir. Yaklaşımın öne çıkan zayıf yanlarıysa, derişik pigment pastaları kullanılması nedeniyle hassas renk eşlemenin yapılamaması; derişik pasta ortamındaki pigmentlerin, zaman içinde yumaklaşarak, renk şiddeti düşüklüğü, parlaklık kaybı, tanecik oluşumu, pusluluk gibi sorunlara yol açmaları olarak sayılabilir.
Sıvı CO2 ile amonyağın tepkimesi sonucu üretilen ve üre formaldehit reçinelerinin sentezinde kullanılan bileşik.
Erime noktası: 132-136°C
Üre ile formaldehitin polimerleşmesiyle sentezlenen reçinelerdir. Büyük ölçüde yapıştırıcı olarak kullanılırlar. Fırın kurumalı organik kaplamalarda da alkid ve polyester reçinelerinin çapraz bağlayıcısı olarak kullanılırlar.
Temel yapısı itibariyle alkid, akrilik vd. olup, izosiyanat grupları içeren monomer ve prepolimerlerle modifiye edilerek esneklik, kimyasal direnç vd. özellikleri iyileştirilen reçineler.
Üretan reçineleri, molekülünde en az iki izosiyanat grubu bulunan bileşiklerin, molekülünde birden fazla hidroksil grubu bulunduran bileşiklerle verdikleri tepkimeler sonucunda oluşurlar. Yüksek su, çözgen ve kimyasal direncine sahip olan esnek kaplamalar verirler. Aromatik yapılar içermeyen üretan reçienleri, ayrıca çok yüksek ışık dayanımına sahip kaplamalar verirler.
Bir ürün ya da hizmetin üretilmesi sürecinin sonunda, tasarım aşamasında öngörülen niteliklere ne oranda sahip olduğunun ölçüsü. Ayrıca Bkz. Tasarım kalitesi
Terim
Tanım
Castor oil derivatives, having tendencies to establish hydrogen bonds with the binders over their OH groups, provide the coating with a thixotropic structure. Sensitivity to high temperatures applied during paint production can be noted as their weakness.
Time period required to reach the desired drying level after application, is defined as the drying time. Depending on the drying level, various drying times can be mentioned such as dust-free drying time, dry-to-touch time, dry-to-assembly time, dry-to-stack time and chemical drying time etc.
Despite the fact that, polyurea is formed from the reaction of isocyanate with moisture in the air, coatings composed of polyurea is commonly misnamed as “moisture curing polyurethane coatings”.
In this paint production approach, a resin with a high compatibility range is selected as main dispersion resin and different pigments are dispersed separately to a certain grain size using this resin. Color matching is performed using this pigment pastes and letdown is done by adding remaining ingredients after a proper calculation. The main advantages of this approach are, better optimization of capacity of production equipment (especially the mills) and storage areas in addition to reduced production times. It is achieved by producing common pigment pastes, which can be used in various product groups owing to the compatible resin used. The drawback of this approach is the difficulties in sensitive color matching because of highly concentrated pigment pastes in addition to the possibility of decrease in color strength, gloss as well as haze and formation of particles due to pigment flocculation during storage.
Compound produced by reaction of liquid CO2 with ammonia and used in the synthesis of urea formaldehyde resin.
Melting point: 132-136°C
Polymerization product of urea and formaldehyde. Commonly used as adhesives. In addition, they are used as cross-linker in alkyd and polyester baking systems.
Resins that have alkyd, acrylic structures but modified with monomers and prepolymers containing isocyanate groups to improve flexibility, chemical resistance and so on.
Urethane resins are formed by reactions of compounds bearing at least two isocyanate groups with molecules with more than one hydroxyl groups. Urethane coatings have high water, solvent and chemical resistance. Urethane coatings with no aromatic groups have superior UV resistance.
Assessment of how close the characteristics of a product and service are after production process, relative to those projected during design stage. See Also Design quality